Algemene voorwaarden

Leverings & verkoopsvoorwaarden van PAB nv (KBO 0404.829.795 )

I. Begrippen in het kader van deze Algemene Voorwaarden:

“PAB”: Hieronder wordt verstaan de verkoper en dit is al naar gelang het geval  (1) de naamloze vennootschap “PAB”, met zetel te B2800 Mechelen, Kruisbaan 67, ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer 0404.829.795 (2) hetzij de besloten vennootschap “Pab Chilled & Dairy Food”, met zetel te B2800 Mechelen, Kruisbaan 67, ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer 0894.321.192,

“Algemene Voorwaarden”: onderhavige algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.

“Klant”: elke (rechts)persoon die een product aankoopt bij PAB, een order plaatst bij PAB, en/of een prijsaanvraag stuurt aan PAB.

Onder “Producten” wordt verstaan: de producten verdeeld door PAB en door haar aangeboden op productsandbrandsgroup.com en in catalogi van PAB. Alle aanbiedingen van Producten door PAB zijn vrijblijvend en gelden expliciet onder voorbehoud van beschikbaarheid bij de toeleverancier van PAB. In geval van uitputting van voorraad bij de toeleverancier van PAB of het niet meer verkrijgbaar zijn van een Product bij toeleverancier, dit alles buiten de wil en/of buiten vooraf medeweten van PAB,  kan PAB niet aansprakelijk zijn t.a.v. Klant.

II. Toepassing onderhavige algemene voorwaarden:

Tenzij op voorhand anders schriftelijk is overeengekomen, zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, orderbevestigingen, facturen en andere commerciële documenten uitgaande van PAB en op alle overeenkomsten aangegaan met PAB. Deze Algemene Voorwaarden worden elektronisch in een raadpleegbaar en afdrukbaar formaat via hyperlink hetzij schriftelijk in hard copy aan Klant meegedeeld samen met voornoemde documenten uitgaande van PAB. Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens terug te vinden op shop.productsandbrandsgroup.com/terms-and-conditions

Een bestelling van Klant is door PAB aanvaard, bij gebreke aan schriftelijke afwijzing ervan binnen de 7 werkdagen door PAB hetzij door expliciete schriftelijke orderbevestiging binnen dezelfde tijdspanne van 7 werkdagen.  PAB kan echter afzien van dergelijke orderbevestiging, zonder dat dit de toepassing van deze Algemene Voorwaarden in het gedrang brengt.

In geval van verschil tussen bestelling van Klant en offerte of orderbevestiging van PAB, heeft de offerte of orderbevestiging van PAB

Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden geheel dan wel gedeeltelijk nietig of onrechtmatig zou zijn, laat dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen onverlet. De rechtbank is gerechtigd een nietige of onrechtmatige bepaling te matigen.

Voor zover deze Algemene Voorwaarden zijn opgemaakt in een andere taal naast het Nederlands, is de Nederlandstalige tekst bij verschillen steeds beslissend.

III. Levering – leveringsmodaliteiten en risico-en eigendomsoverdracht.

Levertermijn: Alle door PAB opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en worden naar best vermogen door PAB nagekomen. Eventuele vertraging in de levering, tenzij in geval van zware fout of opzet in hoofde van PAB, kan in geen enkel geval aanleiding geven tot schadevergoeding in hoofde van PAB.

Plaats levering: Behoudens andersluidende schriftelijke overeenstemming worden de Producten geleverd ex works PAB. De Klant dient de Producten af te halen en in ontvangst te nemen binnen de 48 uren na verzoek tot afhaling door PAB.

In het geval PAB toch een fysieke levering van Producten  verzorgt op locatie bij Klant en bij gebreke aan enig akkoord over de wijze van vervoer in de offerte en/of orderbevestiging van PAB,  heeft PAB de keuze mbt de transporteur en reizen de Producten sowieso voor rekening en risico van de Klant.

In ieder geval blijven de geleverde Producten eigendom van PAB tot volledige betaling door Klant van de volledige koopsom, intresten en kosten.

IV. Gebreken en non-conformiteit.

Klant dient de geleverde producten onmiddellijk  in ontvangst te nemen en grondig na te kijken.

Alle klachten omtrent gebreken en non-conformiteiten zoals onjuiste levering, beschadiging van Producten en onjuiste hoeveelheden etc, dienen schriftelijk te worden ingediend per email naar webshop@productsandbrandsgroup.com hetzij per aangetekend schrijven naar de zetel van PAB binnen de 48 uren na levering en vóór elke behandeling, gebruik hetzij doorverkoop van de geleverde Producten door Klant. Na deze termijn worden geen klachten terzake de geleverde Producten meer aanvaard.

De aansprakelijkheid van PAB voor gebreken en non conformiteit van geleverde Producten is beperkt tot oftewel (1) vervanging van de Producten hetzij (2) terugbetaling van de koopprijs van de verkochte Producten zoals vermeld op de factuur.

V. Prijzen-Prijswijziging- betalingsvoorwaarden:

Tenzij expliciet anders is vermeld, zijn alle door PAB opgegeven prijzen exclusief vervoerskosten, BTW, heffingen van welke aard ook, invoerrechten geldende in het land van bestemming/ontvangst.

Alle facturen zijn onmiddellijk en zonder korting aan PAB op haar zetel te betalen.

PAB behoudt zich het recht voor haar vigerende prijzen aan te passen voor toekomstige orders en overeenkomsten. Dergelijke toekomstige prijswijzigingen hebben geen invloed op lopende orders en gesloten overeenkomsten.

PAB is verder gerechtigd de overeengekomen prijs voor Producten van lopende orders en gesloten overeenkomsten te wijzigen omwille van objectief aantoonbare prijswijziging van één of meerdere elementen van de productie-dan wel logistieke keten en/of in geval van prijsverhoging van de voor de Producten benodigde (grond)stoffen, die door toeleveranciers/fabrikanten van de Producten hetzij logistieke partners, onderaannemers aan PAB worden doorgerekend.

In geval van niet-betaling of onvolledige betaling op de vervaldag is de Klant zonder voorafgaande ingebrekestelling en van rechtswege een schadevergoeding verschuldigd, forfaitair vastgesteld op 10% van het factuurbedrag met een minimum van €65,00 ten titel van schadevergoeding. Verder is er een nalatigheidintrest verschuldigd vanaf de vervaldag, gelijk aan 1% per begonnen maand. Ook worden alle andere nog niet vervallen facturen of nog te factureren bedragen opeisbaar.

Elk protest mbt de facturen van PAB dient schriftelijk en omstandig gemotiveerd te gebeuren, binnen de 7 werkdagen na factuurdatum.

VI. Aansprakelijkheid

De contractuele aansprakelijkheid van PAB in geval foutieve hetzij niet-uitvoering van haar contractuele verplichtingen opzichtens Klant is beperkt tot de prijs van de verkochte Producten zoals vermeld op de factuur van PAB.

PAB is nooit aansprakelijk voor enige indirecte, speciale, incidentele, punitieve schade of gevolgschade, tenzij in geval van fraude hetzij opzettelijke of herhaalde grove fout in hoofde van PAB onomstootbaar is bewezen.

Indien de uitvoering van de overeenkomst(en) of levering van de Producten door overmacht onmogelijk is, is PAB gerechtigd om, zolang de overmachtssituatie duurt, haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten.

Onder overmacht dient onder meer begrepen te worden, vertraging in of uitblijven van leveringen door toeleveranciers, transportbelemmeringen of vertragingen, machinebreuk, staking of lock-out, in- of uitvoerverbod, brand, oproer, oorlog, pandemie, lockdown, epidemie, natuurrampen, overstroming of wateroverlast, schaarste aan grindstoffen, beslissingen van overheidswege.

Indien een overmachtssituatie ononderbroken langer dan 4 maanden aanhoudt, zullen zowel de Klant als PAB gerechtigd zijn om de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er sprake kan zijn van enige schadevergoeding.

Overeengekomen leverings-en uitvoeringstermijnen zullen verlengd worden met de duur van de overmachtssituatie. Indien nodig zullen partijen ter goeder trouw een nieuwe uitvoeringstermijn overeenkomen.

In geval van een overmachtssituatie zal PAB steeds gerechtigd zijn het reeds uitgevoerde deel van de overeenkomst en/of geleverde Producten te factureren.

VIII. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank:

De totstandkoming, geldigheid en uitvoering van alle overeenkomsten gesloten tussen PAB en Klant en daaruit voortvloeiende geschillen worden beheerst door het Belgisch recht met uitzondering van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, te Wenen d.d. 11 april 1980 (Weens Koopverdrag).

Voor alle geschillen zijn naar keuze van eisende partij de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen (België) of de rechtbanken van de woonplaats van verweerder uitsluitend bevoegd.